BarOk

نوشته های یک جنوبی

  • ۲
  • ۰
 
 
 
ما از دشت لالایی هایش را خواندیم تا خوابمان نبرد. 
از کویر آواز هایش را خواندیم تا یادمان نبرد .
ما از جنوب با آتش ها ساختیم تا سردمان نشود .
از گل سرخ نامش را بردیم تا پرنده های سپید به شهر روشن خورشید دوباره برگردند.
قصه هایم برای تو ............
 
 
  • barok